Forklaringer

Cappelen, Diderik (1795 –1866)
Sønn av skipsreder, skogeier og brukseier, Eidsvollsmannen Diderik von Cappelen (1761-1828). Han kjøpte Ulefos Jernværk med herregården Holden i 1835. Far til landskapsmaleren Herman August Cappelen (1827-1852).  Cappelen-slekten har sin opprinnelse fra Wildeshausen, syd for Bremen i  Nord-Tyskland. Sjette generasjon Cappelen sitter i ledelsen av Ulefos NV AS, og er dessuten medeier.

CNC-styring
Styreenhet med elektronisk lagringsmedie. Benyttes blant annet i frese- og dreiemaskiner hvor det er påkrevd med stor presisjon og små avvik.

Gategods
Fellesbetegnelse på kumlokk og tilhørende utstyr. Produktspekteret består av blant annet kumlokk, rammer, rister, sluk og verktøy for håndtering av dette.

Gråjern
Med gråjern menes en jern-karbonlegering hvor den frie delen av karbonet ligger som flak i grunnmassen.

Holden
Opprinnelig navn på Ulefos Jernværk og herregården på Ulefoss.

ISO-sertifisering
En ISO-sertifisering er en bekreftelse – utstedt av et uavhengig sertifiseringsorgan – på at en virksomhets kvalitetssystemer tilfredsstiller kravene i en internasjonal standard. Standarden er utarbeidet ev den internasjonale standardiserings-organisasjonen ISO.

ISO 14001
ISO-standard som kartlegger miljøaspekter hos en virksomhet. Med bakgrunn i prosess, produkt og tjenester må blant annet følgende kartlegges:

  • Forbruk av råvarer og energi
  • Utslipp til luft, vann og land
  • Håndtering og disponering av avfall, tørt og vått
  • Andre vesentlige påvirkninger på det ytre miljø


ISO 9001
ISO 9000-standardene har eksistert i mer enn 10 år, og er verdens mest utbredte kvalitetsstandarder. De fokuserer på å oppnå tilfredse kunder ved å behandle uønskede hendelser som avvik og klager, og omsette disse i korrigerende og forebyggende tiltak. Dette omfatter alle faser fra utvikling til ettersyn med et kvalitetssystem som tilpasses for å kunne møte spesielt kundens forventninger og behov, men også de interne organisasjonsmessige mål.

Niemisen Valimo OY
Finsk jernstøperi grunnlagt i 1928. Fra 1999 en del av konsernet Ulefos NV AS. Ca. 85 ansatte og en årlig produksjonskapasitet på 16.000 tonn.

SBA
Strategic Business Area (strategisk forretningsområde). Produktene fra Ulefos NV er delt i tre kategorier:
SBA 1: Runde lokk, rister og rammer for kjørebane og gatemiljø.
SBA 2: Firkantede lokk og rammer for kabelbrønner til IT-industrien.
SBA 3: Øvrige produkter (ovner, maskindeler og kundespesifikke produkter som f.eks. lagerhus, kokeplater og maskindeler).

Seigjern (kulegrafittjern)
Med seigjern (egentlig kulegrafittjern) menes en jern-karbonlegering hvor den frie delen av karbonet ligger som kuler i grunnmassen.

Støpejern
Støpejern er jern-legeringer som inneholder mer enn 2% karbon (kullstoff). Det frie karbonets fasong er avgjørende for om støpejernet skal karakteriseres som:

  • Gråjern (karbonet ligger i flak)
  • Aducerjern (karbonet ligger som uregelbundne klumper)
  • Kulegrafittjern (karbonet ligger som kuler)

Ved Ulefos Jernværk utgjør 90% av produksjonen kulegrafittjern, også kalt seigjern

Ulefos Jernværk
Jernstøperi på Ulefoss i Telemark, grunnlagt i 1657. Spesialisert på produksjon av gategods. Fra 1999 en del av konsernet Ulefos NV AS. Ca. 170 ansatte og en årlig produksjonskapasitet på 14.000 tonn (90%  seigjern).

Ulefos NV AS
Holdingselskap bestående av Ulefos Jernværk, det finske jernstøperiet Niemisen Valimo OY,det svenske salgsselskapet Ulefos NV AB og det danske salgsselskapet Ulefos NV A/S. Ulefos NV AS eies av Cappelen Holding AS


Ulefoss
Tettsted og administrasjonssenter i Nome kommune i Telemark. Navnet stammer trolig fra et gammelt navn på Eidselva.
Også navnet på 11 meter høy foss i Eidselva, der denne faller ut i Norsjø. Fallet har vært utnyttet siden 1500-tallet til sagbruksdrift og senere kraftproduksjon. Sluser for Telemarkskanalen (Bandak-Nordsjø-kanalen).

 

NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
Vi kan nå levere et spesialtilpasset kumfilter som nøytraliserer kloakklukt.
Flytende ramme med høyt skjørt.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.
Verktøykasse
Ulefos NV AS, Postboks 24, N-3831 Ulefoss (besøksadresse Jernværksvn. 12)   tlf. +47 35 94 96 00   faks +47 35 94 96 01   e-post [email protected]